logo
Verifysoft Embedded World 2022: Eingang
Verifysoft Embedded World 2022: Testwell
Verifysoft Embedded World 2022: Messe-Team
Verifysoft Embedded World 2022: Klaus, Carina, Customers
Verifysoft Embedded World 2022: Royd, Solex rund
Verifysoft Embedded World 2022: VeloSolex
Verifysoft Embedded World 2022: Dirk, Patricia, Polina
Fotos: © Verifysoft Technology
Embedded World 2022